Regulamin szkoleń, zasady uczestnictwa i rezygnacji – Pieski Umysł – Szkolenie psów i konsultacje Warszawa

Pieski Umysł – Szkolenie psów i konsultacje Warszawa

Szkolenie psów w Warszawie – szkolenia grupowe dla szczeniąt i dorosłych psów, konsultacje behawioralne, zajęcia indywidualne

Regulamin szkoleń, zasady uczestnictwa i rezygnacji

1. Informacje wstępne

 1. Organizatorem szkoleń jest Pieski Umysł Olga Jackowska wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5213595907, REGON 380856608 
 2. Za Uczestnika rozumie się osobę, która dokonała zapisu na szkolenie:
  •  za pomocą systemu rezerwacji dostępnego pod adresem: https://pieskiumysl.nakiedy.pl/
  • poprzez wiadomości na naszych mediach społecznościowych (facebook, instagram) wyraźnie zgłaszając chęć uczestnictwa w szkoleniu
  • za pomocą maila – wyrażając wyraźną chęć uczestnictwa w szkoleniu w wiadomości mailowej
  • telefonicznie lub osobiście, co zostało potwierdzone ze strony Organizatora w wiadomości mailowej do Uczestnika
 3. Przez Szkolenie rozumie się wszystkie zajęcia organizowane przez Organizatora, w tym kursy grupowe i indywidualne, treningi oraz konsultacje.

2.Szkolenia – charakterystyka

 1. Zgłoszenie na Szkolenie stanowi zawarcie wiążącej umowy w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu oraz zaakceptowania przez Uczestnika jego postanowień i zawartych w nim warunków.
 2. Szkolenia odbywają się w miejscu oraz terminie ustalonym przez Organizatora, najczęściej w sali treningowej lub miejscu zamieszkania Uczestnika
 3. Liczba Uczestników Szkoleń jest ograniczona i zazwyczaj jest wskazana w opisie Szkolenia. O przyjęciu na Szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany terminu lub odwołania Szkolenia z przyczyn niezależnych od niego (np.choroba czy problemy komunikacyjne), o czym poinformuje wszystkich Uczestników z minimum godzinnym wyprzedzeniem.
 5. Warunkiem odbycia się Szkolenia jest zgłoszenie się wystarczającej liczby chętnych, która różni się w zależności od Szkolenia. W innym wypadku Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany terminu lub odwołania Szkolenia grupowego. Uczestnik otrzyma zwrot wpłaconych środków. O zmianach Organizator powiadomi Uczestników najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem Szkolenia.
 6. Szkolenia mają charakter zamknięty i nie stanowią imprez masowych w rozumieniu ustawy z dnia 23 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2171).

3.Warunki uczestnictwa w szkoleniu

 1. Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości oraz w terminie ustalonym przez Organizatora. Opłata wpłacana jest na konto bankowe Organizatora lub poprzez elektroniczne płatności Przelewy24. Za datę wpłaty rozumie się datę zaksięgowania pieniędzy na koncie bankowym Organizatora.
 2. Przed rozpoczęciem Szkolenia (kursy grupowe), a więc przed pierwszymi zajęciami praktycznymi, Uczestnik zobowiązany jest do wpłaty zadatku w wysokości wyznaczonej przez Organizatora. Resztę kwoty za udział w Szkoleniu, Uczestnik zobowiązany jest wpłacić do 2 zajęć praktycznych w cyklu. 
 3. Brak opłaty za Szkolenie w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją Uczestnika z udziału w Szkoleniu oraz na tej podstawie Uczestnik zostaje skreślony z listy Uczestników Szkolenia.

4.Rezygnacje

 1. Uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w Szkoleniu, co niezwłocznie należy zgłosić Organizatorowi (mailowo, telefonicznie lub poprzez nasze media społecznościowe: Instagram lub Facebook). W przypadku rezygnacji:
  • złożonej do 10 dni przed planowaną datą rozpoczęcia Szkolenia Uczestnikowi przysługuje zwrot  całości uiszczonej przez niego opłaty za udział w Szkoleniu;
  • w terminie do 5 dni przed planowaną datą rozpoczęcia Szkolenia Uczestnikowi przysługuje zwrot połowy uiszczonej przez niego opłaty za udział w Szkoleniu;
  • w terminie późniejszym niż 3 dni przed planowaną datą rozpoczęcia Szkolenia lub po jego rozpoczęciu Uczestnikowi nie przysługuje zwrot uiszczonej opłaty za udział w Szkoleniu.
 2. Za planowaną datę rozpoczęcia Szkolenia rozumie się datę pierwszych zajęć praktycznych.
 3. Istnieje możliwość zmiany terminu Szkolenia z przyczyn losowych, niezależnych od Uczestnika, po wcześniejszym uzgodnieniu tego z Organizatorem.

5.Spóźnienia, nieobecności i odrabianie zajęć

 1. Uczestnik zobowiązany jest do stawiania się na zajęciach punktualnie oraz informowania z wyprzedzeniem o nieobecnościach. Informacja ta jest bowiem warunkiem możliwości odrobienia zajęć w innym terminie, przy spełnieniu reszty warunków.
  • W przypadku Szkolenia grupowego Uczestnik jest zobowiązany do poinformowania Organizatora o swojej nieobecności najpóźniej do godziny 20.00 dnia poprzedzającego Szkolenie,
  • W przypadku Szkolenia indywidualnego Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania Organizatora o konieczności zmiany terminu zajęć najpóźniej do 48h przed planowanym spotkaniem.
 2. Przy zachowaniu powyższych warunków, Uczestnik może odrobić zajęcia w innym terminie z zastrzeżeniem, że:
  • dopuszcza się odrobienie dwóch zajęć z kursu grupowego: w formie dwóch zajęć grupowych w innej grupie lub w formie jednych zajęć indywidualnych
  • odrobienie zajęć w innej grupie może się odbyć w ramach dostępności wolnych miejsc
  • Uczestnik może odrobić zajęcia w terminie do dwóch miesięcy od nieobecności w pierwotnie zaplanowanym terminie przez Organizatora.
 3. W przypadku zdarzeń losowych, niezależnych od Uczestnika, takich jak: cieczka u suki, zachorowanie zwierzęcia, poważne zachorowanie Uczestnika; które uniemożliwiają uczestnictwo w więcej niż dwóch zajęciach pod rząd istnieje możliwość ustalenia rozwiązania sytuacji indywidualnie pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem. Najczęściej wiąże się to z dokończeniem cyklu Szkolenia w kolejnej edycji. 

6.Organizator – obowiązki i odpowiedzialność

 1. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by przeprowadzić Szkolenie zgodnie z opisem Szkolenia podanym na stronie internetowej. Organizator zastrzega sobie jednocześnie prawo do dokonywania modyfikacji planu Szkoleń, terminów oraz prowadzących Szkolenie.
 2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy osobiste Uczestników, które w trakcie zajęć mogą ulec zniszczeniu, mogą się zgubić lub zostać skradzione.

7.Uczestnik zajęć – obowiązki i odpowiedzialność

 1. W czasie trwania Szkolenia Uczestnik zobowiązany jest:
  • dbać o potrzeby fizjologiczne psa, a więc umożliwić mu zaspokojenie ich przed zajęciami, i w przypadku zajęć w sali, poza salą treningową
  • sprzątać po swoim psie, zarówno w sali jak w innym terenie
  • posiadać książeczkę zdrowia swojego psa z wpisami o aktualnych szczepieniach, szczególnie szczepieniach na choroby zakaźne i wściekliznę
  • poinformować Organizatora o problemach zdrowotnych swojego psa, dla dobra jego samego jak i innych Uczestników i ich psów
  • sprawować kontrolę nad swoim psem, a więc trzymać go na smyczy i nie podchodzić do innych psów, nie odpinać smyczy bez wyraźnego zezwolenia prowadzącego Szkolenie
  • zapewnić psu odpowiednie akcesoria, jedzenie oraz wodę, wskazane w informacjach organizacyjnych udostępnionych przez Organizatora
  • kontrolować swojego psa oraz słuchać zaleceń prowadzącego zajęcia – za ewentualne szkody wyrządzone przez psa odpowiada właściciel (odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania zwierzęcia zgodnie z art. 431 §1 k.c.),
  • poinformować Organizatora o problemach swojego psa, szczególnie tych stanowiących zagrożenie dla innych Uczestników czy prowadzącego zajęcia
 2. W czasie trwania Szkolenia zabronione jest:
  • używanie kolczatek, dławików czy obroży elektrycznej
  • spuszczania psa bez smyczy, bez wyraźnego polecenia prowadzącego zajęcia
  • dopuszczania do kontaktu psów biorących udział w szkoleniu bez wcześniejszej zgody lub polecenia Organizatora i/lub innego opiekuna
  • używania przemocy wobec psa, w jakiejkolwiek formie (werbalnej czy fizycznej)
 3. Psy w trakcie trwania szkolenia – warunki uczestnictwa
  • suczki nie mogą być w trakcie cieczki – mogą dołączyć na zajęcia grupowe po upływie 3 tygodni po zakończeniu krwawienia
  • psy agresywne mogą brać udział w Szkoleniu pod warunkiem zgody Organizatora, po wcześniejszym poinformowaniu go o problemie
  • psy chore, wyraźnie przejawiające dyskomfort z tym związany (np. dyszenie, kaszel, wokalizacja) nie mogą brać udziału w szkoleniu, chyba, że Organizator wyrazi na to zgodę
  • psy zakażone chorobami pasożytniczymi, wirusowymi pod żadnym pozorem nie mogą brać udziału w szkoleniu, by nie narażać innych psów
 4. Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych punktów może skutkować wykluczeniem Uczestnika z zajęć bez możliwości ich odrobienia lub skreśleniem Uczestnika z listy Uczestników Szkolenia bez możliwości uzyskania prze Uczestnika zwrotu opłaty za Szkolenie.
 5. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia poczynione przez nich bądź przez ich zwierzęta w miejscu odbywania się Szkolenia.

8.Regulamin dostępny jest do zapoznania się na stronie internetowej https://pieski-umysl.pl/regulamin-szkolen-zasady-uczestnictwa-i-rezygnacji/

9.Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Szkoleniu rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

10.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

11.Organizator ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej.